Bezpečnost žáků při pohybu mimo školní zařízení


Kolik žáků spadá pod dozor jednoho pedagoga

Než pedagog se žáky odejde na mimoškolní činnost, ať už na procházku nebo na složitější cestu za využití dopravního prostředku, je třeba, aby si uvědomil, s kolika dětmi se bude venku pohybovat. Vyhláška č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky), § 3 odstavec (1) říká, že při vzdělávání žáků mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání a při akcích konaných mimo místo vzdělávání, zajišťuje právnická osoba, která vykonává činnost školy, svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, může být ředitelem školy určen v případě k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků pouze pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. Odstavec (2) upravuje počet žáků na jednoho pedagogického pracovníka, který nesmí být vyšší než 25 žáků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Výjimku z tohoto počtu může stanovit ředitel školy, s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Při akcích konaných mimo místo vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, jak udává odstavec (3) se bezpečnost a ochrana zdraví žáků zajišťuje na předem stanoveném místě 15 minut před shromážděním. Po ukončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem stanoveném místě v určitém čase. Čas a místo shromáždění a ukončení akce však vždy škola oznámí zákonným zástupcům nejméně 2 dny předem.


Poučení žáků o bezpečnosti na cestě

Před samotnou cestou je vždy nutné žáky seznámit s cílem trasy a s jejím průběhem. Kudy půjdou pěšky, kde budou přesedat na dopravní prostředek, jak ono předsedání bude organizováno, kde budou vystupovat. Žáci by měli být seznámeni i s časovou osou trasy. Důležité je upozornit je na všechna místa, která se jeví jako krizová s nutnou zvýšenou opatrností. Následně je seznámit s doporučenými bezpečnostními pravidly:

  • celou dobu se držet v zástupu za sebou, ve dvojicích
  • dodržovat pravidelné rozestupy
  • držet se co nejdále od okraje silnice
  • dodržovat pokyny pedagoga
  • před přecházením na jiný chodník zastavit celou skupinu, aby pedagog mohl zajistit bezpečné přecházení
  • poté, co pedagog zahájí bezpečné přecházení se celý zástup rychle přemístí na předem určené místo - chodník
  • zástup stojí na chodníku, přední dvojice nebudou blokovat vstup dalších dvojic na chodník
  • zástup stojí na chodníku tak dlouho, dokud nedostane od pedagoga pokyn k dalšímu přesunu
  • během cesty se chovat slušně a ohleduplně k okolí – lidé, příroda
  • po celou dobu se pohybovat v tichosti, aby žáci slyšeli pokyny pedagoga nebo případné hrozící nebezpečí

Co s sebou na cesty

Na každou vycházku nebo na akci konající se mimo školu se doporučuje vzít malou mobilní lékárničku. Určitě by v ní neměla chybět jednotlivě balená nastříhaná náplast, papírové kapesníky, Gelaspon pro zastavení krvácení z nosu a nejlépe i neotevřená PET lahev s balenou čistou vodou, pro případ umývání odřenin.

Pro větší bezpečnost žáků je doporučeno používat reflexní vesty. Většinou se na základních školách používá vesta u první a poslední dvojice organizované skupiny chodců, pro lepší přehlednost žáků je lepší použít reflexní vesty u celé skupiny.

Při vedení organizované skupiny žáků by pedagog měl být vybaven zastavovacím terčem (Vyhláška č. 294/2015 Sb., dopravní zařízení číslo Z 8b). Běžně dostupné terče jsou z PVC a mají rozměry 180 x 130 mm a tloušťku 3 mm. Na bílém podkladě je červený reflexní zastavovací terč, který má minimální garantovanou odrazivost světla do vzdálenosti 100m. Dají se použít i starší typy terčů bez reflexních prvků.


Jak pracovat se zastavovacím terčem

Než se zahájí přecházení přes komunikaci, pedagog žáky poučí, jak mají přecházet: pouze na pokyn pedagoga, kdo jde první a poslední a kde mají na druhé straně silnice zůstat stát (na chodníku, na krajnici atd.). Před přecházením komunikace s organizovanou skupinou žáků se pedagog rozhlédne. Poté, co vyhodnotí vhodnost pro zahájení přecházení organizované skupiny, vzpaží levou ruku s terčem a vejde do pruhu komunikace. Terč zastavuje přijíždějící vozidla před a během přecházení skupiny. Pedagog přidá upažení levé ruky, kterou signalizuje žákům možný vstup do komunikace a slovně je vyzývá k zahájení přecházení. Poté, co celá skupina ukončí přecházení, připaží ruce a přejde komunikaci k čekajícím žákům.


Jak zvolit a zorganizovat cestu a vyhnout se zbytečným úskalím

Při pohybu žáků v zástupu dvojic se jako první a poslední dvojice volí nejstarší a nejrozumnější žáci. Pokud je věkem smíšená skupina, do dvojic se řadí vždy mladší ke staršímu. Pokud žáky doprovází dva pedagogové, jeden bude žáky doprovázet na začátku útvaru, druhý na jeho konci a bude po celou dobu udržovat zvýšenou bdělost nad všemi žáky. Pokud skupinu doprovází pouze jeden, pohybuje se na začátku útvaru a neustále kontroluje zbytek žáků za zády.

Cestu je nutné volit tak, aby byla pro žáky co nejbezpečnější. Ideální jsou cesty, se kterými má pedagog osobní zkušenost. Pokud tomu tak není, je třeba si zajistit co nejvíce informací. Výborně poslouží online mapové prohlížeče, kde se lze podívat na detaily ulic, přechodů, zastávek MHD, přítomnost bezpečnostních ostrůvků a podobně. Přednostně se vybírá trasa, kde lze jít po dostatečně širokém chodníku. Pro přecházení komunikace se volí klidná místa a místa s vyznačením přechodu pro chodce, popřípadě přechod pro chodce se světelnou signalizací. Na cestu je nutné plánovat dostatek času.

Při použití městské hromadné dopravy se pečlivě naplánuje trasa s co nejmenším počtem přestupů. Přestupní zastávky se volí tak, aby nebylo nutné vystupovat na ochranný ostrůvek situovaný mezi pruhy silnice. Autoři raději doporučují volit výstup o zastávku vpřed nebo vzad, pokud je to možné kvůli návaznosti dalších spojů.

V rušných komunikačních uzlech se využívají nadchody a podchody (pokud jsou k dispozici), nikdy se jako alternativa nevolí přechod přes rušnou komunikaci.

Pokud se organizovaná skupina žáků vydává na delší trasu a cestuje dopravními prostředky, především pak MHD, je nutné dopředu žáky upozornit na postup, jaký mají zvolit v případě nevystoupení se skupinou nebo naopak při náhlém výstupu o zastávku dříve.

Je vhodné aby pedagog na sebe předal žákům telefonní číslo, které by mohli v krizové situaci, například když se ztratí, použít.


Jak přecházet komunikaci

Organizovaná skupina chodců se nejprve seřadí na okraji chodníku tak, aby byla kompaktním útvarem s co nejmenší šířkou mezer mezi jednotlivými dvojicemi. Samozřejmostí je počkat na poslední dvojici. Pokud je připravena k přecházení, pedagog se rozhlédne. Nejprve vlevo, poté vpravo a nakonec zase vlevo. Pokud je situace bezpečná a vhodná pro zahájení přecházení skupiny chodců, vejde na komunikaci a postupuje tak, jak je popsáno v kapitole 3.4 Jak pracovat se zastavovacím terčem. Žáci, kteří komunikaci přešli, se zastaví na druhém chodníku tak, aby vytvořili prostor pro ostatní, kteří ještě přecházejí. Takto se postupuje v případě, pokud se žáky přechází komunikace se dvěma pruhy. Pokud se jedná o více pruhovou komunikaci, situace je rizikovější a náročnější na organizaci. V případě, že žáky doprovází pouze jeden pedagog, je nucen vyhodnotit situaci a se zastavovacím terčem se postavit do pruhu, který je nejvíce rizikový. V takovém případě autoři doporučují, aby po zahájení přecházení skupiny žáky doprovodil až do třetího pruhu, kde bude zastavovat přijíždějící vozidla. Pedagog ovšem nesmí ztrácet kontrolu nad žáky, kteří jsou ještě v první části komunikace. Pokud žáky doprovází pedagog a asistent, ideální stav nastává, kdy každý z dozorujících kontroluje a zastavuje jeden jízdní směr.


Cesta městskou hromadnou dopravou

Před samotnou jízdou dopravním prostředkem musí být žáci instruováni o bezpečnosti nástupu a výstupu z vozidla a bezpečném cestování v něm. Žáky je nutné informovat i o jejich chování v krizových situacích - jak postupovat, když zapomenou se skupinou nastoupit, či vystoupit.

Pokud žák nestihne se skupinou nastoupit, počká na místě, dokud se pro něj pedagog se skupinou nevrátí. V případě, že jsou pedagogové dva, může se vrátit pouze jeden a druhý zatím se skupinou počká, než se k nim připojí. Když žák zapomene se skupinou vystoupit, požádá řidiče o pomoc a dojede na konečnou stanici, kde si jej pedagog vyzvedne. V této krizové situaci žák nesmí podlehnout panice, proto je nutné jej instruovat a poučit, jak se v krizových situacích zachovat. V případě, že by vystoupil na jiné zastávce, kde by si teprve „všiml“, že přejel, pedagog by nemusel vědět, kde jej hledat. Pokud omylem vystoupí o zastávku dříve a pedagog o tom ví, žáka na zastávce, kde vystoupil, než se pro něho skupina vrátí.

Při cestování městskou hromadnou dopravu, se doporučuje, aby v doprovodu organizované skupiny chodců byly alespoň dvě zodpovědné osoby. Před nastoupením skupiny do vozu dává pedagog signál řidiči, že bude nastupovat skupina žáků, mávnutím ruky. Pokud skupinu doprovází dvě osoby dozoru, první nastupuje s žáky do vozu a organizuje jejich shromáždění v něm. Pokud je zde volno, upřednostňuje se sezení, pokud ne, žáci stojí a drží se madel. Druhá osoba kontroluje nástup žáků a nastupuje jako poslední ze skupiny. Pokud žáky doprovází jen jeden pedagog, kontroluje nástup a do vozu nastupuje až po žácích. Ve voze se provádí kontrola počtu žáků. Ti jsou ve voze shromážděny tak, aby byli pohromadě. Zastávku před výstupem je nutné žáky upozornit na výstup a pomalu se začít shromažďovat u dveří. V případě dozoru dvou pedagogů jeden vystupuje s žáky, kontroluje jejich chování na zastávce a druhý kontroluje výstup a vystupuje jako poslední. Pokud žáky doprovází pouze jedna osoba, před výstupem instruuje žáky, aby se po výstupu z vozu řadili na zastávce, co nejdále od kraje silnice. Pedagog pak vystupuje s posledními žáky a ihned je přepočítává.

Dobře naplánovaná cesta má časovou rezervou pro případné přestupy mezi spoji. Pokud je to možné, vybírají se takové spoje, kde jsou zastávky přehledné a prostorné, naopak doporučuje se vyhýbat se zastávkám, kde se nastupuje a vystupuje na bezpečnostní dělící ostrůvky nebo do silnice.


Přeprava dálkovým autobusem

Při přepravě žáků dálkovým autobusem na větší vzdálenosti je vhodné při jeho objednávání ověřit, zda li je autobus moderně vybaven bezpečnostními pásy pro přepravu dětí. Žáci by se měli za jízdy připoutat bezpečnostními pásy, které by jim neměly vést přes krk a břicho, ale přes rameno a pánev. Za jízdy by se neměli po autobuse pohybovat, měli by sedět na svých sedadlech.

Čas příjezdu a odjezdu autobusu se plánuje s dostatečnou časovou rezervou, aby žáci při přepravě do autobusu a z autobusu nemuseli spěchat.

Při výstupu z autobusu musí být dodrženo, že žáci vystupují na chodník nebo za krajnici komunikace. Z autobusu vystupuje nejdříve pedagog, aby mohl při výstupu žáky organizovat a dohlížet na jejich bezpečnost.


Přeprava železniční dopravou

Při přepravě organizované skupiny žáků železniční dopravou se vždy využívá k přesunu na nástupiště k tomu určených podchodů nebo jiných určených tras na nástupiště. Na nástupišti se žáci drží v kompaktní skupině, přísně udržují kázeň a pedagog dohlíží na jejich chování. Na nástupišti se všichni čekající drží za žlutou bezpečnostní linií, která je vytýčená na okraji nástupiště. Tato linie určuje bezpečný odstup cestujících od kolejiště. V případě projíždějícího vlaku může vzniknout náhlý větrný vír, který by mohl vtáhnout čekajícího do kolejiště a ohrozit jej na životě. Proto je důležité tento bezpečný odstup od kolejiště dodržovat. Před nástupem do vozu je vhodné zjistit, který vůz je vhodný pro cestující s dětmi. Pokud je to možné, je vhodné jej pro cestování se žáky zvolit. Před samotným nástupem pedagog žáky informuje o bezpečnosti nástupu, výběru volných míst k přepravě, kompaktnosti skupiny po celou dobu jízdy, předkládání jízdenek, pohybu ve voze, o délce cesty a názvu stanice, kde skupina bude vystupovat. Po zastavení vlaku dá skupina žáků přednost vystupujícím cestujícím a neprodleně poté zahájí svůj nástup do vozu. Pedagog nastupuje jako poslední. Ihned organizuje klidné a tiché uspořádání žáků ve voze tak, aby byli rozmístěni co nejkompaktněji a zabírali co nejméně místa. Je třeba předejít zmatečnému pohybování žáků v uličkách vozu tam a zpět, s nasazenými batohy, popřípadě chaosu, kdy žáci řeší, s kým budou sedět. Velmi vhodné je, aby co nejvíce dětí sedělo na sedadlech, nikoliv stálo v uličkách a pohybovalo se po voze. Všichni žáci musí vědět, ve kterém místě naleznou pedagoga. Minimálně 10 minut před výstupem by žáci měli být upozorněni na příští výstup. Všichni žáci se shromáždí u dveří výstupu, pedagog zkontroluje jejich počet. Po zastavení vlaku pedagog řídí výstup žáků, pokud cestuje s další osobou vykonávající dozor, jeden z nich vystupuje společně s žáky a koordinuje jejich pohyb na nástupišti, druhý zůstává ve voze, dokud všichni nevystoupí. Pokud je na dozor jediný, vystupuje jako poslední a na nástupišti znovu kontroluje počet žáků. Z nástupiště se celá skupina přesouvá po určené trase, nejčastěji podchodem.