Bezpečnost dětí při pohybu mimo školní zařízení

Na co si dát pozor, než pedagog opustí s dětmi zařízení mateřské školy

Než s dětmi pedagog opustí budovu školy, ať už na procházku nebo na složitější cestu za využití dopravního prostředku, měl by si uvědomit, s kolika dětmi se bude venku pohybovat. Vyhláška č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání), § 5 odstavec (2) udává, že k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho učitele mateřské školy připadalo nanejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let. Odstavec (3) upřesňuje, že ve výjimečných případech může ředitel v prvním případě navýšit počet dětí na učitele o 8 dětí (tedy na 28 dětí), v druhém případě o 11 dětí (tedy na 23 dětí). Při takto zvýšeném počtu dětí vyhláška udává - odstavec (4), že pokud jde o prostředí náročné na bezpečnost, což silniční provoz jistě je, určí ředitel k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.


Co s sebou na cesty

Na cesty se doporučuje vzít malou mobilní lékárničku. Určitě by v ní neměla chybět jednotlivě balená nastřihaná náplast, papírové kapesníky, gelaspon pro zastavení krvácení z nosu a nejlépe i neotevřená PET lahev s balenou čistou vodou, pro případ umývání odřenin. Pro větší bezpečnost dětí se doporučuje používat reflexní vesty, u všech dětí, nikoliv pouze u první a poslední dvojice v zástupu. Pro zvýšení bezpečnosti při přecházení organizované skupiny chodců (u dětí v MŠ nejčastěji zástup dvojic) pedagogové používají bezpečnostní zastavovací terč pro jiné osoby (Vyhláška č. 294/2015 Sb., dopravní zařízení číslo Z 8b).


Jak organizovat zástup dvojic

V zástupu dvojic se jako první a poslední dvojice volí nejstarší a nejrozumnější děti. Pokud je skupina věkově smíšená, do dvojic se řadí vždy mladší ke staršímu, přičemž mladší jde při chůzi po chodníku vždy dál od silnice, v případě chůze po silnici blíže ke krajnici. Pokud děti doprovází dva pedagogové, jeden doprovází zástup na začátku, druhý na jeho konci a po celou dobu udržuje zvýšenou bdělost nad všemi dětmi. Pokud zástup dětí doprovází pouze jeden pedagog, pohybuje se na začátku útvaru a neustále kontroluje útvar po celé jeho délce. Útvar chodců se pohybuje po chodníku po jeho pravém okraji, tedy co nejdále od okraje silnice. Pokud jde tento útvar chodců po pozemní komunikaci (není možnost jít po chodníku), půjde po levé straně silnice, co nejblíže ke krajnici (pozor, zástup žáků s povinnou školní docházkou má povinnost jít po straně pravé). Cestu je třeba volit tak, aby byla pro děti co nejbezpečnější. Přednostně se vybírá trasa po dostatečně širokém chodníku. Pro přecházení komunikace se přednostně volí klidná místa a místa s vyznačením přechodu pro chodce, popřípadě přechod pro chodce se světelnou signalizací. Na trasu je třeba mít dostatek času, aby se s dětmi nemuselo spěchat.


Bezpečnostní instruktáž před procházkou

Děti je nutné stručně seznámit s trasou a jejím cílem a přibližnou dobou trvání procházky. Upozornit je na místa, kde budou muset dbát zvýšené pozornosti (na tato místa je nutné děti upozorňovat především těsně před jejich překonáváním). Následně učitel děti seznámí s doporučenými pravidly zajišťující bezpečnost dětí:

  • celou dobu se držet v zástupu za sebou, tzv. „hlavička za hlavičkou“
  • jít tak rychle, aby nedocházelo ke vzniku mezer nebo vrážení dětí do sebe navzájem
  • první dvojice musí svoji rychlost přizpůsobit ostatním dětem, aby nešla rychleji než ostatní
  • poslední dvojice bude dávat pozor, aby neztratila zástup
  • všechny děti se pohybují co nejdále od okraje silnice
  • nikdo nebude chodit po obrubníku chodníku
  • všechny děti po celou dobu chůze dbají všech pokynů pedagoga
  • při přecházení silnice se jde svižným krokem, ale bez běhu

Pohyb organizované skupiny dětí na chodníku

Pedagog neustále kontroluje, aby děti šly co nejdále od kraje komunikace. Kontroluje, aby děti nechodily po obrubníku, ze kterého mohou spadnout a vzájemně o sebe zakopnout. Děti dodržují pravidelný rozestup mezi dvojicemi, aby se nevytvářely velké mezery. Rychlost chůze se volí tak, aby děti nemusely spěchat. Dbá se zvýšené opatrnosti u výjezdů a vjezdů, kde hrozí náhlé vyjetí vozidla. V případě potřeby přechodu na druhou stranu se volí přechody pro chodce nebo co nejvíce bezpečná místa s dobrým rozhledem do obou stran.


Jak správně použít zastavovací terč

Než se zahájí přecházení přes komunikaci, pedagog děti poučí, jak mají přecházet: pouze na pokyn pedagoga, kdo jde první a poslední a kde mají na druhé straně silnice zůstat stát (na chodníku, na krajnici atd.). Před přecházením komunikace s organizovanou skupinou dětí se pedagog rozhlédne. Poté, co vyhodnotí vhodnost pro zahájení přecházení organizované skupiny, vzpaží levou ruku s terčem a vejde do pruhu komunikace. Terč zastavuje přijíždějící vozidla před a během přecházení skupiny. Pedagog přidá upažení levé ruky, kterou signalizuje dětem možný vstup do komunikace a slovně je vyzývá k zahájení přecházení. Poté, co celá skupina ukončí přecházení, připaží ruce a přejde komunikaci k čekajícím dětem.


Jízda městskou hromadnou dopravou

Před samotnou jízdou dopravním prostředkem je nutné děti poučit o bezpečnosti nástupu a výstupu do vozidla a bezpečném cestování v něm. Děti jsou informovány o tom jak postupovat, když zapomenou se skupinou vystoupit. Dítě nesmí vystupovat samo z vozu, musí požádat řidiče o pomoc a dojet na konečnou stanici, kde si jej pedagog vyzvedne. Nesmí podlehnout panice. Pokud pedagog vybírá pro cestování s dětmi jízdu městskou hromadnou dopravu, je doporučeno, aby společně s organizovanou skupinou chodců byly alespoň dvě doprovázející osoby. Cesta musí být dopředu plánovaná s časovou rezervou pro případné přestupy mezi spoji. Pokud je to možné, volí se takové spoje, kde jsou zastávky přehledné a prostorné. Nutné je vyhnout se nastupování a vystupování na ochranné ostrůvky. Před zastavením vozidla pedagog dává řidiči signál, že bude nastupovat s organizovanou skupinou chodců. Nejprve vystupují cestující z vozu, poté nastupuje organizovaná skupina chodců. Pokud je skupina v doprovodu dvou pedagogů, nejprve do vozu nastupuje jeden z nich, posléze děti a nakonec druhý pedagog. Ve voze se provede kontrola počtu dětí. Děti se přednostně usadí na sedadla, zbylé děti se drží madel. Děti se shromažďují co nejblíže u sebe, všechny v rámci jednoho oddílu vozu, pokud to situace umožňuje. Zastávku před výstupem by měly být děti upozorněny na výstup a shromážděny u dveří, ze kterých budou vystupovat. Měly by být instruovány o bezpečném výstupu a řazení na chodníku. Před výstupem je nutné signalizovat řidiči výstup organizované skupiny. Z vozu nejprve vystupuje první pedagog, posléze děti a skupinu uzavírá druhý pedagog. Po výstupu z vozu se provádí kontrola počtu dětí.


Přeprava dálkovým autobusem

Při přepravě dětí dálkovým autobusem na větší vzdálenosti si při jeho objednávání se doporučuje ověřit výbavu autobusu bezpečnostními pásy pro přepravu dětí. Děti by během přepravy měly sedět na vlastních sedadlech. Čas příjezdu a odjezdu autobusu musí být naplánován s dostatečnou časovou rezervou. Při vystupování z autobusu musí být dodrženo, že děti vystupují buď na chodník nebo v případě komunikace za její krajnici. Z vozu vystupuje nejdřív pedagog, který děti při výstupu z vozidla organizuje a hlídá jejich bezpečnost. Po výstupu z vozu kontroluje počet dětí.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás