VÝUKOVÝ MATERIÁL DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A JEHO VYUŽITÍ V PRAXI

Mgr. Ivana Bušinová, Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., Ing. Alena Daňková, Ph.D. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
1. Úvod

obrazok1
V rámci vzdělávacího systému ČR je dopravní výchova součástí Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro mateřské i základní školy, bohužel však není součástí RVP pro střední školy a gymnázia. To ale neznamená, že nemůže být součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP), který si školy tvoří samy. V současné době je na středních školách kladen důraz především na rozvoj klíčových a odborných kompetencí (vědomosti, schopnosti dovednosti, postoje, hodnoty). Výuka dopravní výchovy se na středních školách a gymnáziích v současné době nevyučuje jako samostatný předmět, ale je většinou součástí jednotlivých vzdělávacích oblastí, jako jsou například Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti nebo Informační a komunikační technologie. Vzhledem k věku studentů – budoucí mladí řidiči – je potřebné, pro zvýšení jejich bezpečnosti a snížení nehodovosti, dopravní výchovu zařazovat do výuky na SŠ. Toto je možné v rámci jednotlivých předmětů nebo alespoň jako samostatný seminář či besedu se studenty. Dopravní výchova zahrnuje spoustu důležitých informací, které souvisejí i s jinými předměty, a proto je možné ji vyučovat například v předmětech jako jsou základy společenských věd, matematika, fyzika, i tělesná výchova, nebo třeba v cizích jazycích.

Výukový materiál dopravní výchovy pro střední školy vznikl v rámci řešeného projektu pro Ministerstvo dopravy, Samostatné oddělení BESIP a dále pak ve spolupráci s pěti středními školami, díky kterým bylo možné uskutečnit průzkum znalostí studentů z oblasti dopravy a pohybu v silničním provozu. Nejprve byl sestaven pre-test a post-test, otázky byly uzavřené, vždy jen s jednou správnou odpovědí. Okruh otázek byl vybrán na základě nejčastějších chyb, kterých se při pohybu v silničním provozu studenti dopouštějí. Na základě výsledku z pre-testu byla definována a upřesněna témata jednotlivých kapitol a jejich podkapitol, které vytvořily osnovu materiálu dopravní výchovy pro střední školy. K implementaci výukového materiálu do jednotlivých pilotních škol byl v roce 2021 uspořádán seminář, na kterém byla pedagogům vysvětlena koncepce a způsob práce s předloženým materiálem. Následně příslušní proškolení pedagogové seznamovali v rámci své výuky v odborných nebo všeobecně vzdělávacích předmětech studenty s jednotlivými kapitolami výukového materiálu dopravní výchovy pro střední školy. Výuka dopravní výchovy byla zařazena například do předmětu konstrukce a opravy motorových vozidel, základy společenských věd, ošetřovatelství, zeměpis, tělesná výchova. Během této výuky si studenti vypracovali příslušné pracovní listy, popřípadě vyplnili závěrečný test. Po odučení dopravní výchovy byli studenti vyzvání k vyplnění post-testu s cílem analyzovat jejich znalosti získané při výuce dopravní výchovy.K implementaci výukového materiálu dopravní výchovy pro střední školy byly v roce 2022 uspořádány ve spolupráci s SO BESIP ve dnech 20. 9. 2022 a 11. a 20. 10. 2022 on-line semináře „Jak pracovat s výukovým materiálem dopravní výchovy pro SŠ“. Na tyto semináře se mohli registrovat všichni pedagogové bezplatně a po jeho absolvování získal každý účastník osvědčení o absolvování. V rámci semináře byl představen výukový materiál dopravní výchovy, byla popsána osnova materiálu – kapitoly, podkapitoly, pracovní listy a závěrečný test. Přihlášení účastníci mohli během semináře klást otázky vztahující se k dopravní výchově prostřednictvím on-line chatu. Na závěr byli všichni zúčastnění vyzváni k vyplnění dotazníku zpětné vazby. Záznam ze semináře je možné zdarma shlédnout zde https://www.youtube.com/watch?v=cNgI2-4Pdd8.

2. Výukový materiál DV pro SŠ

Výukový materiál dopravní výchovy pro střední školy je určen všem pedagogům, kteří se mohou a chtějí v rámci výuky svých předmětů tématu dopravní výchovy věnovat. Cílem materiálu je poskytnout kvalitní a přehlednou metodickou pomůcku a podpořit tak všechny pedagogy a studenty v bezpečném chování v dopravním prostředí.

Výukový materiál je tvořen vlastním učebním textem, pracovními listy a závěrečným testem. Materiál je rozdělen do 4 kapitol – 1. Chodec, 2. Cyklista, 3. Řidič a spolujezdec, 4. Dopravní nehoda, odpovědnost a chování jejich účastníků. Každá kapitola obsahuje pravidla, doporučení, nejčastější chyby a shrnutí. Každá kapitola je dále rozdělena na podkapitoly, ke kterým je vytvořen pracovní list, který obsahuje otevřené i uzavřené otázky pro individuální i pro kolektivní práci a také pro případnou diskusi ve třídním kolektivu.

Obrazok2
První kapitola Chodec se zaměřuje na bezpečnost chodců v rámci pohybu po chodníku a pozemní komunikaci. Tato kapitola obsahuje pět podkapitol: 1. Bezpečné přecházení pozemní komunikace, 2. Pohyb osob v silničním provozu s mobilním telefonem, sluchátky a kapucí na hlavě, 3. Viditelnost chodců při pohybu na chodníku a pozemních komunikacích, 4. Jízda na in-line bruslích, skateboardu a 5. Bezpečný pochyb chodců po pozemní komunikaci. V této kapitole se studenti dozvídají důležité informace např. o in-line bruslařích, kteří jsou dle zákona považováni za chodce, a proto pro ně platí stejná pravidla. Dále si zde připomenou všechna pravidla spojená s bezpečným přecházením pozemních komunikací, ale také, jak být při snížené viditelnosti dobře viditelný ostatními účastníky silničního provozu.

Druhá kapitola je změřena na cyklistu a je věnována tématům, jako je povinná výbava jízdního kola, pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole a koloběžce, viditelnosti cyklistů a koloběžkářů, jízdě ve skupině a e-mobilitě. Uvedena je zde důležitá podkapitola e-mobilita, která je nejvíce diskutovaným tématem díky nárůstu prostředků e-mobility a jejich oblíbeností u studentů. Třetí kapitola Řidič a spolujezdec obsahuje témata pozornost/nepozornost za volantem, agresivní a adrenalinová jízda, zádržné systémy ve vozidle, alkohol a návykové látky za volantem a také motocykl a skútr. V podkapitole o zádržných systémech ve vozidle se studenti dozví o povinnosti poutání se ve vozidle a používání dětských autosedaček ve vztahu ke zvýšení bezpečnosti, zdůrazněno je správné připoutání. Součástí třetí kapitoly je i pojednání o předcházení agresivního chování za volantem anebo o důležitosti vybavení motocyklisty. Poslední kapitola je zaměřena na správný postup řešení dopravní nehody a postup poskytnutí první pomoci. V této kapitole je kladen důraz na vlastní sebereflexi studentů.

3. Pracovní listy

Obrazok3
Nedílnou součástí jsou pracovní listy volně vložené na závěr do výukového materiálu. Studenti mohou listy vyplňovat a současně se vracet k jednotlivým kapitolám. Pracovní listy slouží pro připomenutí a zopakování jednotlivých podkapitol. Otázky jsou otevřené i uzavřené, je tedy možné odpovídat dle vlastního uvážení, nebo volit ze tří a více odpovědí, přičemž vždy jen jedna odpověď je správná. V rámci každého pracovního listu jsou na jeho konci vždy uvedeny správné odpovědi, popřípadě tipy a rady k řešení. Součástí pracovních listů jsou úkoly k zamyšlení a k rozvinutí diskuse, k vlastní kreativitě (kresba, pantomima, simulace situací z dopravy). Některé úkoly z pracovních listů by měly podpořit i vlastní fantazii studentů, například při simulaci rozhovoru se záchrannou službou v případě dopravní nehody. Pracovní listy byly tvořeny tak, aby vedly studenty k zamyšlení a diskusi nad jednotlivými situacemi z dopravy.

4. Vyhodnocení testu

Součástí tvorby materiálu dopravní výchovy pro střední školy byl Pre-test a Post-test. Testy byly vytvořeny na základě problematických okruhů a otázek z dopravního prostředí a s jejich pomocí byl tvořen obsah jednotlivých kapitol do vypracovaného materiálu dopravní výchovy. Pre-test sloužil k ověření vstupních znalosti studentů z oblasti dopravní výchovy a Post-test sloužil k ověření, zda studenti na základě proběhlé výuky prohloubili své znalosti. Na pilotním ověřování se podílelo pět spolupracujících středních škol. Studenti byli osloveni svými pedagogy k vyplnění on-line testu, který byl dostupný měsíc a půl prostřednictvím MS Forms. Vyplnění se zúčastnilo 537 studentů. Test obsahoval 26 otázek, přičemž 4 otázky byly z oblasti sociodemografické a 22 z oblasti dopravní výchovy. Otázky z dopravní výchovy byly koncipovány tak, aby byla obsažena všechna témata, jež byla schválena SO BESIP ke zpracování do výukového materiálu. Výsledky Pre-testu byly následně analyzovány a zapracovány do jednotlivých podkapitol a také byly inspirací pro tvorbu otázek do pracovních listů. Post-test byl stejně jako Pre-test dostupný on-line na MS Forms. Post-test umožnil analyzovat vstupní a výstupní znalosti zúčastněných studentů z odučené dopravní výchovy.Na základě analýzy výsledků vyplynulo, že studenti odpovídající na otázky pre-testu nevlastnili žádnou z kategorií řidičského oprávnění (ŘO) v 83 % případů, zatímco v post-testu to bylo 67 % odpovídajících studentů. Nárůst vlastníků ŘO souvisel s dobou, a tím i věkem studentů, která uplynula mezi jednotlivými testy. Četnost správných odpovědí se ve všech kladených otázkách post-testu zvýšila, 90 % a vyšší četnost správných odpovědí vykazovalo 57 % otázek, ve srovnání s pre-testem (38 % otázek).

Nejvyšší nárůst správných odpovědí vykazují všechny otázky týkající se kapitoly 2 CYKLISTA. Jako příklad uvádíme otázku č. 21, která vykazovala v odpovědích pre-testu vysokou chybovost, (odpověď 30 km/h 23 %, resp. 50 km/h 13 %), zatímco v post-testu studenti odpověď 50 km/h uváděli pouze v 8 % případů.

Obrazok4

Průměrná úspěšnost pre-testu u studentů byla 61,64 %, průměrná úspěšnost post-testu byla 82,19 %. Nejlépe byly v pre i post-testu zodpovídány otázky, které se týkaly zádržných systémů ve voze a nulové tolerance alkoholu, správné odpovědi v těchto případech v pre i post-testu překračovaly hodnoty 90 %. Nejhorší výsledky v pre-testu vykazovala otázka vztahující se ke kategorizaci jezdce na koloběžce, po absolvování dopravní výchovy vzrostla četnost správných odpovědí u studentů o 26 %.

5. Závěr

Výukový materiál dopravní výchovy pro střední školy je již využíván v praxi na vybraných středních školách a gymnáziích. Tento materiál je volně dostupný na https://www.detivdoprave.cz/vyukovy-material-dopravni-vychovy-ss/. V České republice je momentálně proškoleno a pro práci s výukovým materiálem připraveno více než 40 pedagogů, kterým je dále nabízena konzultace a on-line pomoc při řešení situací spojných s dopravní výchovou.

Veškeré další informace o problematice dopravní výchovy, nadcházejících školení a nových materiálech můžete najít na našich webových stránkách www.detivdoprave.cz .

Tento článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás